İrrasyonel İnanışlar Ölçeği Genel Tutumlar Ve İnanışlar Ölçeği Kısa Formu’nun Türkçe’ye Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

İrrasyonel İnanışlar Ölçeği

Tutumlar Ve İnanışlar Ölçeği Kısa Formu’nun Türkçe’ye Uyarlama,
Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Çalışması

Murat Artıran

ÖLÇEĞİ ARAŞTIRMALARINIZDA KULLANABİLİRSİNİZ:

Genel tutumlar ve İnanislar Olcegi maddeler Murat Artiran

Artıran, M. (2019). Genel Tutumlar Ve İnanışlar Ölçeği Kısa Formu’nun Türkçe’ye Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(3), 842-858. DOI: 10.17679/inuefd.516350


Öz
Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi (RDDT), bilişsel davranışçı terapiler arasında
irrasyonel inanışları psikolojik danışmanlık süreçlerinde merkezi konumda ele alan bir
terapi yaklaşımıdır. Söz konusu kurama göre irrasyonel inanışların psikolojik
rahatsızlıkların kaynağı olduğu varsayılır. Bu çalışma ile RDDT’de sıkça kullanılan
Genel Tutum ve İnanışlar Ölçeğinin Kısa Formu’nun (GTİÖ-K) dil eşdeğerlilik çalışması,
açımlayıcı ve doğruyalıcı faktör analizleri, iç tutarlılık analizi, test tekrar test analizi ve
ölçüt bağıntılı geçerlik analizleri gerçekleştirilerek Türkçe’ye uyarlama çalışması
yapılmıştır. Araştırmanın örneklemi 901 katlımcıdan oluşmuştur. Alan yazında
irrasyonel inanışları ölçen birçok ölçme aracı olmasına rağmen bu ölçekler fazlaca
madde içermeleri, bilişsel süreçlerle duygusal ve davranışsal unsuları birbirine
karıştırmaları, faktör yapılarının kuramsal varsayımlara uyum göstermemesi, kültürler
arası farklılıkları sınırlı düzeyde karşılamları bakımlarından eleştiri almaktadır. 26
maddelik GTİÖ-K’nın sözkonusu eleştirilere göreceli olarak daha az maruz kaldığı
söylenebilir. Bu çalışmada ölçeğin iç tutarlılık katsayısı .84 olarak bulgulanmıştır.
Ölçeğin test-tekrar test sonuçları da ölçümler arasında yüksek oranda tutarlılık
göstermiştir. Orijinal ölçek 7 faktörlü bir yapıda irrasyonel inanışları ölçmektedir.
Türkçe formunun açımlayıcı faktör analizi sonuçları bu yapıyı ortaya koymuştur.
Doğrulayıcı faktör analizi de orijinal 7 faktörlü yapıyı desteklemiştir. Ölçüt bağıntılı
geçerlik sonuçları, diğer ölçeklerle istatistiksel olarak anlamlı ilişkiler ortaya
koymuştur. Elde edilen bulgulara göre ölçeğin Türkçe’ye uyarlanmış halinin geçerli ve
güvenilir olduğu söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Ölçek, irrasyonel, rasyonel, RDDT, kültürlerarası
İnönü Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt 20, Sayı 3, 2019
ss. 842-858
DOI: 10.17679/inuefd.516350
Makale türü:
Araştırma makalesi
Gönderim Tarihi : 22.01.2019
Kabul Tarihi : 31.08.2019
Önerilen Atıf


The Adaptation of Shortened General Attitudes and Beliefs Scale into
Turkish: A Validity and Reliability Study
Murat Artıran, Maltepe University, ORCID ID: 0000-0003-1996-024X
Abstract
Rational Emotive Behavioral Therapy (REBT) is one of the therapeutic approaches under
cognitive behavioral therapy that puts central emphasis on irrational beliefs in
psychological counseling. This approach suggests that irrational beliefs are the source
of psychological disorders. This study investigated the validity and reliability of the
Turkish version of General Attitudes and Beliefs Scale’s shortened version (SGABS) in
REBT. The sample size were 901. Turkish version of SGABS’s language equivalency,
exploratory and comfirmatory factor analysis, internal consistency analysis, test retest
analysis were investigated in this research. In literature, there are many questionnaires
that measure irrational beliefs but those questionnaires. However they are criticized in
terms of they have so many items, measuring unclear cognitive structures, they mixed
emotional and behavioral items with cognition, and their factor structures based on
theoretical facts. Additionally they are critisized because of cultural differences were
limitedly confronted in these scales. Among these measures, 26-item SGABS was not
highly criticized in comparison to earlier questionnaires measuring irrational beliefs.
Original questionnaire measures irrational beliefs in 7-factor structure. In this research,
the internal consistency alpha of the questionnaire founded to be .84. Reliability
analysis of this questionnaire had statistically significant relationship with other
psychological variables. The questionnaire’s test-retest results were highly consistent as
well. According to the results Turkish adapted version of SGABS is valid and reliable.
Keywords: Scale, irrational, rational, REBT, cross-cultural
İnönü University
Journal of the Faculty of Education
Vol 20, No 3, 2019
pp. 842-858
DOI: 10.17679/inuefd.516350
Article type:
Research article
Received : 22.01.2019
Accepted : 31.08.2019
Suggested Citation
Artıran, M. (2019). The Adaptation of Shortened General Attitudes and Beliefs Scale into Turkish: A Validity and Reliability
Study. Inonu University Journal of the Faculty of Education, 20(3), 842-858. DOI: 10.17679/inuefd.516350

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

Paylaş