Cinsel Terapilerde Psikoterapi

Cinsel Terapilerde Psikoterapi Yaklaşımları

 

Cinsel terapi; bireylerin cinsellik alanında duygusal ve davranışsal sorunlarının çözümünü, cinsel ve ruh sağlıklarının geliştirilmesi ve korunmasını amaçlayan tekniklerin genel adıdır.

Cinsel terapiye psikoterapi yaklaşımlarını beş başlık altında inceleyebiliriz. Bunlardan ilki cinsel terapiye “Psikanalitik yaklaşım” dır. Cinsel terapiye psikanalitik yaklaşım ilk olarak yirminci yüzyılın başlarında ortaya çıkmıştır. Bu yaklaşım cinsel sorunların anne- baba- çocuk arasındaki çözümlenmemiş çatışmalar sonucunda ortaya çıktığını savunur. Bu yaklaşımla terapistler, çiftlerin veya cinsel sorunu olduğunu düşünen insanların, bilinçdışındaki düşüncelerini bilinç düzeyine çıkarmalarını hedefler. Terapist aynı zamanda egoyu güçlendirerek davranışı içgüdüsel tutku ve gereksiz suçluluk duygusundan kurtararak gerçeklik temellerine oturtmayı amaçlar. Cinsel terapi yaklaşımlarından ikincisi “Davranışçı Yaklaşım” dır. Psikanalitik yaklaşımdan sonra ortaya çıkan davranışçı yaklaşım, psikanalitik yaklaşımdan oldukça farklıdır. Davranışçı yaklaşım, cinsel davranışların da tüm davranışlar gibi öğrenilerek kazanıldığını savunmaktaydı. Bu tedavide nelerin yanlış öğrenildiği üzerinde durulmakta ve öğrenme kurallarına dayanan derin kas gevşetme ve sistematik duyarsızlaştırma yöntemleri kullanılmaktaydı. Davranışçı yaklaşımda, cinsellikle ilgili sorunların gözlenebilir olmasına önem verilmektedir çünkü gözlenebilirlik davranışçı yaklaşımın anahtar kavramlarından biridir. Cinsel terapiye psikoterapi yaklaşımlarından üçüncüsü “Masters Ve Johnson Yaklaşımı” dır. I970”de Masters ve Johnson tarafından yayımlanan “İnsanın Cinsel Yetersizliği” adlı kitap günümüzde cinsel işlev bozukluklarında kullanılan terapilere bir model oluşturmuştur. Masters ve Johnson tedavide cinsel eğitime,eşler arasındaki iletişim biçimlerine, cinsel sorunun ortaya çıkmasında ve sürdürülmesinde rol oynayan hatalı davranışların değiştirilmesine ağırlık vermişlerdir. Bunları yaparken danışanlara verilen ev ödevlerinden faydalanmışlardır. Master ve Johnson yaklaşımında, cinsel yetersizliklerin nedenleri kavramlaştırılırken şu andaki ve geçmişteki nedenleri belirlemede “iki sıra modelini” kullanmışlardır. Şu anki nedenler performans korkusu ve seyirci rolüne girme şeklinde iki gruba indirgenebilir. Bunların her ikiside kişinin cinsel performansına sağlar ve doğal cinsel tepkilerin ortaya çıkmasını engelleyen davranış örüntülerini içerir. Cinsel işlev bozukluklarının şu anki yada yakın geçmişteki nedenleri olarak görülen performans korkusunun ve seyirci rolünün ortaya çıkmasında bazı tarihi belirleyicilerin rolü olduğu düşünülmektedir. Bunlar; psikoseksüel travma, eşcinsel eğilim, yetersiz danışma, dini katılık, fazla alkol tüketimi, biyolojik nedenler veya sosyo kültürel nedenler olabilir. Master ve Johnson yaklaşımı diğer yaklaşımlardan ayıran bir diğer neden ise, Master ve Johnson cinsel işlev bozukluklarını iç psişik veya cinsel olmayan kişiler arası zorlukların belirtileri olarak değil onları doğrudan tedavi edilebilecek problemler olarak ele almalarıdır. Cinsel terapiye psikoterapi yaklaşımlarındaki son başlık ise “Holistik (Bütüncül) Cinsel Terapi Yaklaşımı”dır. Holistik cinsel terapi yaklaşımı hastayı bütün olarak ele alan yaklaşım tarzıdır yani cinsel sorunlar için bütüncül bir model sunar. Bu yaklaşım tarzı cinselliğin penis, vajina, cinsel birleşme ve boşalmadan daha fazlası olduğunu savunur. Terapist hangi kuramla çalışırsa çalışsın amacı hep aynıdır; bireyin kendini daha fazla mutlu hissetmesini sağlamak ve bireyin cinsel yaşantısından daha memnun olmasını sağlamak.

KAYNAKÇA

 

Oktay, M. (2008). Türkiyede Karşılaşılan Psikiyatrik Hastalıklar. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri, S:323-328.

 

Özdinç, N. (2013). Cinsel İşlev Bozuklukları.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

Paylaş